Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van WAF – Madness-Arena. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van WAF – Madness-Arena. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
• Door het maken van een reservatie geeft u te kennen dat u met de reserverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. WAF – Madness-Arena behoudt zich het recht voor haar reservering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
• Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door WAF erkend.
• WAF – Madness-Arena garandeert dat de gemaakte reservatie beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties
Levering
• In het kader van de regels van de koop op afstand zal WAF – Madness-Arena bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat de reservatie niet kan doorgaan), of er is om andere redenen geen reservatie mogelijk, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de reservatie bericht en heeft hij in dat geval het recht de reservatie zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
• Aan de leveringsplicht van WAF – Madness-Arena zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door WAF – Madness-Arena geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
• Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Prijzen
• Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
• Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
• Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
Zichttermijn / herroepingsrecht
• Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Madness-Arena.be heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Madness-Arena.be. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Madness-Arena.be er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
• Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken.
• Het herroepingrecht geldt niet voor:
o diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
o goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
o goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
o voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
o reservaties en saminaries
Gegevensbeheer
• Indien u een bestelling plaatst bij WAF – Madness-Arena, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van WAF – Madness-Arena. WAF – Madness-Arena houdt zich aan de privacy wetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
• WAF – Madness-Arena respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
• WAF – Madness-Arena maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
Garantie en conformiteit
• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
• Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
• De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan WAF – Madness-Arena) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Wafjes-shop.be. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan WAF – Madness-Arena schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
• Indien klachten van de afnemer door WAF – Madness-Arena gegrond worden bevonden, zal Madness-Arena.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van WAF – Madness-Arena en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van WAF – Madness-Arena) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van WAF gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van WAF – Madness-Arena voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
• WAF – Madness-Arena is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
• Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens WAF – Madness-Arena in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van WAF – Madness-Arena en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
Aanbiedingen
• Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
• Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt WAF – Madness-Arena zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
• Mondelinge toezeggingen verbinden WAF – Madness-Arena slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
• Aanbiedingen van WAF – Madness-Arena gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
• Madness-Arena.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
• Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
Overeenkomst
• Een overeenkomst tussen WAF – Madness-Arena en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door WAF – Madness-Arena op haalbaarheid is beoordeeld.
• WAF – Madness-Arena behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
Afbeeldingen en specificaties
• Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van WAF – Madness-Arena gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Overmacht
• WAF – Madness-Arena is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
• Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van WAF – Madness-Arena alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
• WAF – Madness-Arena behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Wafjes-shop.be gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
• Indien WAF – Madness-Arena bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Aansprakelijkheid
• WAF – Madness-Arena is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
Eigendomsvoorbehoud
• Eigendom van alle door WAF – Madness-Arena aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij WAF – Madness-Arena zolang de afnemer de vorderingen van WAF – Madness-Arena uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Wafjes-shop.be wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.
• De door WAF – Madness-Arena geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
• De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
• De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan WAF – Madness-Arena of een door WAF – Madness-Arena aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Wafjes-shop.be haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
• Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht WAF – Madness-Arena zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
• De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan WAF – Madness-Arena
Toepasselijk recht/bevoegde rechter
• Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
• Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen WAF – Madness-Arena en koper/huurder, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Turnhout kennis, tenzij WAF – Madness-Arena er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
WAF
Madness-Arena
Runksterkiezel 95
3511 Kuringen
0471646405
BE 0775.317.139

Général

 • Ces conditions générales s’appliquent à toutes les offres de WAF – Madness-Arena. Les conditions générales sont accessibles à tous et figurent sur le site web de WAF – Madness-Arena. Sur demande, nous vous enverrons une copie écrite.
 • En effectuant une réservation, vous acceptez les conditions de réservation et de paiement. WAF – Madness-Arena se réserve le droit de modifier ses conditions de réservation et/ou de paiement après l’expiration du terme.
 • Sauf accord écrit contraire, les conditions générales ou spécifiques ou les stipulations de tiers ne sont pas reconnues par la WAF.
 • WAF – Madness-Arena garantit que la réservation effectuée est conforme au contrat et répond aux spécifications indiquées dans l’offre.
  Livraison
 • Dans le cadre des règles de la vente à distance, WAF – Madness-Arena exécutera les ordres au moins dans les 30 jours. Si cela n’est pas possible (parce que la réservation ne peut pas être effectuée), ou si la réservation ne peut pas être effectuée pour d’autres raisons, le consommateur en sera informé dans un délai d’un mois après que la réservation a été effectuée et, dans ce cas, il a le droit d’annuler la réservation sans frais ni mise en demeure.
 • L’obligation de livraison de WAF – Madness-Arena sera exécutée, sous réserve de preuve contraire, dès que les marchandises livrées par WAF – Madness-Arena sont proposées une fois à l’acheteur.
 • Tous les termes mentionnés sur le site sont indicatifs. Aucun droit ne peut donc être dérivé des termes mentionnés.
  Prix
 • Les prix ne seront pas augmentés pendant la durée de l’offre, sauf si des mesures légales le rendent nécessaire ou si le fabricant introduit des augmentations de prix provisoires.
 • Tous les prix figurant sur le site sont sous réserve d’erreurs d’impression et de composition. Aucune responsabilité n’est acceptée pour les conséquences des erreurs d’impression et de composition.
 • Tous les prix sur le site sont en euros et incluent 21% de TVA.
  Période d’essai / droit de rétractation
 • Dans le cas d’un achat de consommation, l’acheteur a le droit de retourner (une partie) des biens livrés dans un délai de 14 jours sans en indiquer la raison. Cette période commence au moment où les marchandises commandées sont livrées. Si l’acheteur n’a pas retourné les marchandises livrées à Madness-Arena.be après cette période, l’achat est un fait. Avant de retourner les articles, l’acheteur doit en informer Madness-Arena.be par écrit dans les 14 jours suivant la livraison. Le client doit prouver que les marchandises livrées ont été retournées à temps, par exemple au moyen d’une preuve d’envoi postal. Les marchandises doivent être retournées dans leur emballage d’origine (y compris les accessoires et la documentation d’accompagnement) et dans un état neuf. Si les marchandises ont été utilisées, grevées ou endommagées de quelque manière que ce soit par l’acheteur, le droit de dissolution au sens du présent paragraphe s’éteint. Sous réserve de ce qui est indiqué dans la phrase précédente, Madness-Arena.be veillera à ce que, dans les 14 jours suivant la réception correcte de l’envoi de retour, le montant total de l’achat, y compris les frais d’expédition calculés, soit remboursé à l’acheteur. Le retour des marchandises livrées est entièrement à la charge et au risque du client.
 • Le droit de résiliation, tel que décrit au paragraphe précédent, ne s’applique qu’aux marchandises livrées.
 • Le droit de rétractation ne s’applique pas à :
  o les services dont l’exécution, avec le consentement du consommateur, a commencé avant le délai de sept jours ouvrables
  o les biens ou services dont le prix est soumis à des fluctuations du marché financier sur lesquelles le fournisseur n’a aucune influence
  o les biens fabriqués selon les spécifications du consommateur, par exemple les produits sur mesure, ou qui ont un caractère nettement personnel
  o pour les biens ou services qui ne peuvent pas être retournés en raison de leur nature, par exemple pour des raisons d’hygiène, ou qui se détériorent ou vieillissent rapidement.
  o réserves et saminaires
  Gestion des données
 • Si vous passez une commande auprès de WAF – Madness-Arena, vos données seront incluses dans la base de données clients de WAF – Madness-Arena. WAF – Madness-Arena respecte la législation sur la protection de la vie privée et ne fournira pas vos données à des tiers. Voir notre politique de confidentialité.
 • WAF – Madness-Arena respecte la vie privée des utilisateurs du site Internet et assure un traitement confidentiel de vos données personnelles.
 • Dans certains cas, WAF – Madness-Arena a recours à une liste de diffusion. Chaque envoi contient des instructions sur la manière de se retirer de cette liste.

Garantie et conformité

 • Le commerçant garantit que les produits et/ou services sont conformes au contrat, aux spécifications énoncées dans l’offre, aux exigences raisonnables de fiabilité et/ou de facilité d’entretien et aux dispositions légales et/ou réglementations gouvernementales en vigueur à la date de la conclusion du contrat.
 • Un arrangement offert à titre de garantie par le professionnel, le fabricant ou l’importateur n’affecte pas les droits et prétentions que le consommateur peut exercer à l’encontre du professionnel en cas de manquement aux obligations du professionnel en vertu de la loi et/ou du contrat à distance.
 • Le consommateur est tenu de vérifier les biens livrés dès leur réception. S’il s’avère que les marchandises livrées sont incorrectes, inadéquates ou incomplètes, l’acheteur doit (avant de procéder au renvoi des marchandises à WAF – Madness-Arena) signaler immédiatement ces défauts par écrit à Wafjes-shop.be. Les défauts ou les marchandises mal livrées doivent et peuvent être signalés par écrit à WAF – Madness-Arena au plus tard 2 mois après la livraison. Le retour des marchandises doit se faire dans l’emballage d’origine (y compris les accessoires et la documentation) et dans un état neuf. Le droit de réclamation et de retour des marchandises cesse de s’appliquer si les marchandises sont utilisées après la découverte du défaut, si des dommages sont causés après la découverte du défaut, ou si les marchandises sont grevées et/ou vendues après la découverte du défaut.
 • Si WAF – Madness-Arena.be estime que la plainte de l’acheteur est fondée, elle remplacera, à sa discrétion, les marchandises livrées gratuitement ou conclura un accord écrit avec l’acheteur concernant l’indemnisation, étant entendu que la responsabilité de WAF – Madness-Arena et, par conséquent, le montant de l’indemnisation sont toujours limités à un maximum du montant de la facture des marchandises en question, ou (à la discrétion de WAF – Madness-Arena) au montant maximum couvert par l’assurance responsabilité de WAF dans le cas en question. Toute responsabilité de WAF – Madness-Arena pour toute autre forme de dommage est exclue, y compris les indemnités supplémentaires sous quelque forme que ce soit, les indemnités pour les pertes indirectes ou consécutives ou les dommages dus à la perte de bénéfices.
 • WAF – Madness-Arena n’est pas responsable des dommages causés par une intention ou une imprudence équivalente de la part du personnel non dirigeant.
 • Cette garantie ne s’applique pas si : A) et tant que le client est en défaut vis-à-vis de WAF – Madness-Arena ; B) le client a réparé et/ou modifié lui-même les marchandises livrées ou les a fait réparer et/ou modifier par des tiers. C) les marchandises livrées ont été exposées à des conditions anormales ou ont été traitées de manière négligente ou contraire aux instructions de WAF – Madness-Arena et/ou au mode d’emploi figurant sur l’emballage ; D) l’inadéquation résulte entièrement ou partiellement des réglementations que les pouvoirs publics ont édictées ou édicteront en ce qui concerne la nature ou la qualité des matériaux utilisés ;
  Offres
 • Les offres sont sans engagement, sauf indication contraire dans l’offre.
 • En cas d’acceptation d’une offre sans engagement de la part de l’acheteur, WAF – Madness-Arena se réserve le droit de révoquer l’offre ou de s’en écarter dans les 3 jours ouvrables suivant la réception de l’acceptation.
 • Les engagements verbaux ne lient la WAF-Madness-Arena qu’après avoir été expressément confirmés par écrit.
 • Les offres faites par WAF – Madness-Arena ne s’appliquent pas automatiquement aux commandes répétées.
 • Madness-Arena.be ne peut être tenu à son offre si l’acheteur aurait dû comprendre que l’offre, ou une partie de celle-ci, contient une erreur évidente ou une erreur matérielle.
 • Les compléments, modifications et/ou accords supplémentaires ne sont effectifs que s’ils sont convenus par écrit.
  Accord
 • Un accord entre WAF – Madness-Arena et un client est réalisé après que la faisabilité d’une commande ait été évaluée par WAF – Madness-Arena.
 • WAF – Madness-Arena se réserve le droit de ne pas accepter des commandes ou des commissions sans en donner les raisons, ou de n’accepter des commandes qu’à la condition que l’envoi soit effectué contre remboursement ou après paiement anticipé.
  Images et spécifications
 • Toutes les images, photographies, dessins, etc., y compris les données concernant les poids, les dimensions, les couleurs, les images d’étiquettes, etc. sur le site web de WAF – Madness-Arena ne sont qu’approximatives, sont indicatives et ne peuvent constituer un motif d’indemnisation ou de dissolution du contrat.

Force majeure

 • Le WAF – Madness-Arena n’est pas responsable si et dans la mesure où ses engagements ne peuvent être tenus pour cause de force majeure.
 • Par force majeure, on entend toute cause étrange, ainsi que toute circonstance qui, raisonnablement, ne devrait pas être à son risque. Sont expressément considérés comme cas de force majeure les retards ou manquements de nos fournisseurs, les perturbations d’Internet, les perturbations électriques, les perturbations du trafic de courrier électronique et les perturbations ou modifications de la technologie fournie par des tiers, les difficultés de transport, les grèves, les mesures gouvernementales, les retards de livraison, les négligences des fournisseurs et/ou fabricants de WAF – Madness-Arena ainsi que des auxiliaires, les maladies du personnel et les déficiences des moyens auxiliaires ou des moyens de transport.
 • En cas de force majeure, WAF-Madness-Arena se réserve le droit de suspendre ses obligations et est également en droit de dissoudre le contrat en totalité ou en partie, ou d’exiger que le contenu du contrat soit modifié de telle sorte que son exécution reste possible. En aucun cas, Wafjes-shop.be n’est obligé de payer une amende ou une compensation.
 • Si WAF – Madness-Arena a déjà partiellement rempli ses obligations au moment de la survenance de la force majeure, ou ne peut remplir que partiellement ses obligations, elle est en droit de facturer séparément la partie déjà livrée ou la partie livrable et l’acheteur est tenu de payer cette facture comme s’il s’agissait d’un contrat distinct. Toutefois, cela ne s’applique pas si la partie déjà livrée ou le livrable n’a pas de valeur indépendante.
  Responsabilité civile
 • WAF – Madness-Arena n’est pas responsable des dommages causés aux véhicules ou autres objets par une mauvaise utilisation des produits. Veuillez lire les instructions figurant sur l’emballage et/ou consulter notre site web avant toute utilisation.
  Conservation du titre
 • La propriété de toutes les marchandises vendues et livrées par WAF – Madness-Arena à l’acheteur reste à WAF – Madness-Arena tant que l’acheteur n’a pas payé les créances de WAF – Madness-Arena en raison de l’accord ou d’accords similaires précédents ou ultérieurs, tant que l’acheteur n’a pas payé le travail effectué ou à effectuer en vertu de ces accords ou d’accords similaires et tant que l’acheteur n’a pas payé les créances de Wafjes-shop. être pour le non-respect de ces obligations, y compris les réclamations au titre des pénalités, des intérêts et des coûts.
 • Les marchandises livrées par WAF – Madness-Arena qui tombent sous la réserve de propriété ne peuvent être revendues que dans le cadre des opérations commerciales normales et ne peuvent jamais être utilisées comme moyen de paiement.
 • Le client n’est pas autorisé à mettre en gage ou à grever de quelque manière que ce soit les marchandises faisant l’objet de la réserve de propriété.
 • Le client donne l’autorisation inconditionnelle et irrévocable à WAF – Madness-Arena ou à un tiers désigné par WAF – Madness-Arena, dans tous les cas où Wafjes-shop.be veut exercer ses droits de propriété, d’entrer dans tous les lieux où se trouvent ses biens et d’y prendre ces biens.
 • Si des tiers saisissent les marchandises livrées sous réserve de propriété ou souhaitent établir ou faire valoir des droits sur celles-ci, le client est tenu d’en informer WAF – Madness-Arena dans les meilleurs délais.
 • Le client s’engage à assurer les marchandises livrées sous réserve de propriété et à les maintenir assurées contre l’incendie, l’explosion et les dégâts des eaux ainsi que contre le vol et à mettre la police d’assurance à la disposition de WAF Madness-Arena pour inspection à première demande.
  Droit applicable/juridiction
 • Tous les accords sont soumis au droit belge.
 • Les litiges découlant d’un accord entre WAF – Madness-Arena et l’acheteur/locataire, qui ne peuvent être résolus d’un commun accord, seront réglés par le tribunal compétent de l’arrondissement de Turnhout, à moins que WAF – Madness-Arena ne préfère soumettre le litige au tribunal compétent du lieu de résidence de l’acheteur, à l’exception des litiges relevant de la compétence du juge cantonal.
  WAF
  Madness-Arena
  Runksterkiezel 95
  3511 Kuringen
  0471646405
  BE 0775.317.139